Päť rečí lásky

Výpisky z kníh Garyho Chapmana Päť jazykov lásky - Ako zvládať manželskú komunikáciu a Kľúč k piatim jazykom lásky - Tajomstvo lásky, ktorá pretrvá

Čo sa stáva s láskou po svadbe? Po nejakej dobe sa láska stráca a partneri sa jeden druhému vzďaľujú. Často sa láska v manželstve mení na bitevné pole...

Deti, ktoré sa cítia ľúbené svojimi rodičmi a súrodencami, sa veľmi skoro naučia svoj prvý, „materinský jazyk“ lásky.

Je to výraz emocionálneho založenia a skúseností, ktoré človek veľmi skoro vo svojom okolí získa.

Tieto deti rozumejú a komunikujú určitým druhom materinského jazyka lásky. Keď sa neskôr naučia aj iné ďalšie, „cudzie jazyky“ lásky, budú aj naďalej najlepšie cítiť prejavy lásky v materinskom jazyku lásky.

Taktiež deti, ktoré sa necítili dostatočne ľúbené, sa naučia materinský jazyk lásky, ale ich schopnosť v ňom komunikovať je obmedzená. Neznamená to, že by nikdy neboli schopné dobre komunikovať v tomto jazyku lásky, chce to však viac tréningu a viac získavania vedomostí ako je to u tých, ktorí mali dobrý komunikačný vzor lásky včas pred očami.

V bežných prípadoch teda komunikujeme v známej reči a sme úplne prekvapení, keď náš partner vôbec nerozumie, čo mu chceme zdeliť. Vyjadrujeme lásku našimi vlastnými spôsobmi, ale zmysel nášmu partnerovi vôbec nedochádza, pretože hovoríme jemu neznámou, nepochopiteľnou rečou. A toto je ten problém...a to je dôvod tejto state navrhnúť a ponúknuť riešenie.

Lásku udržať aj po uplynutí fázy zamilovanosti môžu obaja partneri tak, že sa naučia aj cudziu reč lásky. Nie je  dobré sa vyjadrovať len našou rečou lásky, ak jej partner nerozumie. Keď chceme, aby láska, ktorú chceme zdieľať s partnerom, bola aj pochopená a prijatá, musíme sa vyjadriť v jeho reči lásky.

Čo znamená partnerstvo, môžu dvaja partneri ponímať rozdielne. Nestačí byť len úprimný, ani nestačí brať veci vážne. Treba byť pripravený naučiť sa reč lásky nášho partnera. Až vtedy môžeme v našej láske nájsť súzvuk. Keď chcem moju lásku naplno vyjadriť, musím sa naučiť reč primárnej lásky mojej partnerky alebo partnera. Myslíme tým dlhodobú lásku, nie zaľúbenosť. Ide o emocionálnu, romantickú lásku ale aj rodinné vzťahy, priateľstvo nielen partnerský vzťah.

Zaľúbenosť:

Máme ilúziu, že milovaná osoba je ideálna a myslíme si, že zaľúbenosť bude trvať večne. Na záver zostúpime z oblakov a začíname vidieť nedokonalosť milovaného, maličkosti, ktoré sme v zaľúbenosti prehliadli. Keď je zaľúbenosť preč môžeme spolu s partnerom začať pracovať na skutočnej láske.

Ľudia hovoria rozdielnymi rečami lásky. Učíme sa týmto rečiam od našich rodičov a súrodencov.

To je materinská reč lásky alebo primárna reč lásky. Neskôr sa učíme aj iným rečiam lásky, zvyčajne nás to stojí dosť námahy. To nazývame sekundárnymi rečami lásky.

Keď sme už raz päť rečí lásky pre seba odhalili a zvládli sme už našu vlastnú materinskú reč lásky ako aj partnerovu, potom máme základy. Už keď materinskú reč lásky vášho partnera vezmete na vedomie a naučíte sa ju, našli ste kľúč k trvalému a láskyplnému vzťahu. Získať lásku po fáze zamilovanosti znamená pre mnohých z nás naučiť sa cudziu reč lásky. Nemôžeme len vlastnú materinskú reč lásky používať, keď jej náš partner nerozumie. Ak chceme aby lásku, ktorú chceme zdieľať, partner aj cítil, musíme sa vyjadrovať v jeho materinskej reči lásky .

Existuje päť základných rečí lásky, ktorými ľudia lásku prejavujú ale aj prijímajú. Existujú však aj mnohopočetné dialekty základných piatich rečí lásky, ktorými ľudia lásku prejavujú.

Počet možností, ktorými sa láska ľudí určitou rečou lásky môže vyjadriť, je ohraničená len tvojou fantáziou. Ako sa dá určitou rečou lásky vyjadriť zostáva len na vlastnej fantázii. Je však dôležité, že hovorím rečou lásky partnera alebo partnerky. Ak takto konám objavil som a mám kľúč k dlhodobému a láskyplnému vzťahu alebo manželstvu .

Dospelí ako aj deti majú nádrž lásky. Takto môžeme správanie partnerov alebo partneriek meniť. Ak chceme emocionálne zostať zdraví musíme napĺňať aj naše emocionálne potreby. Tak dosiahne človek svoj najvyšší potenciál.

Je dôležité nádrž lásky svojho partnera napĺňať a keď to chceme robiť, je nevyhnutné zistiť, čo je jeho primárna reč lásky.

Dôležité je najprv vedieť:

Čo je moja primárna reč lásky? Čo má ten najvyšší účinok, že sa cítim milovaný mojim partnerom? Po čom najviac zo všetkého túžim?

Existujú tri možnosti ako sa to dá zistiť.

1. Čo robí partner alebo čo vôbec nerobí, čo ma vie veľmi zraniť? Moja primárna reč lásky je vysoko pravdepodobne opak toho, čo ma vie veľmi zraniť.

2. O čo najčastejšie žiadam môjho partnera? To je to, čo vysoko pravdepodobne najviac účinkuje, že sa cítim bezvýhradne milovaný.

3. Ako najčastejšie prejavujem lásku môjmu partnerovi? To, ako ja prejavujem svoju lásku naznačuje, aký prejav lásky by som rád prijímal.

Reč lásky iných sa naučiť:

Rozhodujúce je rečou lásky iných hovoriť.

Včas tankovať:

Psychológovia zistili, že túžba po láske a vzájomnosti patria k základným potrebám ľudí. Každé ľudské dieťa má veľkú potrebu lásky, nádrž, ktorá musí byť naplnená. Poruchy chovania niektorých detí sú výrazom nedostatočne naplnenej potreby lásky, ktorú tieto deti necítia. Túžia po nej všade tam, kde nie je nájditeľná. A ako pri tomto hľadaní postupujú, je tiež zle.

Jazyk lásky č.1: Slová uistenia

Slovný kompliment alebo slová ocenenia sú mocnými komunikátormi lásky. Stačia jednoducho formulované vyjadrenia obdivu alebo ocenenia. Aj pochvala je spôsobom ako partnera uistiť o vašej láske.

Dialektom sú slová povzbudenia. Povzbudiť znamená vzbudiť odvahu. Väčšina z nás má väčší potenciál, než aký v živote využijeme. To, čo nás často zadržiava je nedostatok odvahy. Milujúci partner môže byť tým katalyzátorom, ktorý nám dodá odvahu vykonať pozitívne veci, ktoré pre neistotu nie sme schopní vykonať. Je dobré slová povzbudenia používať namiesto kritických a odsudzujúcich slov.

Láskavé slová používame pri komunikácii láskou. Láska je láskavá. Hovorené slovo je posilnené tónom hlasu. Ak slovo a tón hlasu sú navzájom protirečivé, partner si vyberie tón ako informáciu.

Spôsob vyjadrovania je nesmierne dôležitý. Jemná odpoveď odvracia hnev. Ak vysvetľujete svoj odlišný postoj láskavo a usilujete o porozumenie a zmierenie to je zrelá láska. Láska si nevedie záznamy o prehreškoch ani nepripomína minulé zlyhania. Nikto nie je dokonalý. Ak sme povedali, alebo urobili veci, ktoré nášho partnera zranili, minulosť zmazať nemôžme. Môžeme si len priznať chybu poprosiť o odpustenie a v budúcnosti sa snažiť konať inak. Ak sa pokúsim partnerovi vrátiť alebo ho donútim zaplatiť za to, čo mi vykonal stáva sa zo mňa sudca a z neho zločinec. A intimita je v takomto prípade nemožná. Ak sa rozhodnem odpustiť, intimita sa môže obnoviť. Odpustenie je cestou lásky.

Slová pokory

Láska nevyžaduje, láska prosí. Keď od svojej manželky vyžadujem niečo, stáva sa zo mňa rodič a z nej dieťa. V manželstve sme však dvaja rovnocenní dospelí. A sme partneri. Ak chceme jeden druhého milovať, musíme vedieť, čo ten druhý chce. Spôsob, akým svoje túžby vyjadrujeme, je nesmierne dôležitý. Ak naše túžby prezentujeme ako požiadavky, znemožňujeme intimitu a svojho partnera odpudzujeme. Ak však svoje túžby dávame na vedomie ako prosby. Namiesto ultimát dávame inšpiráciu a návod.

Rozličné dialekty

Slová uistenia sú jedným z piatich jazykov lásky. Všetky dialekty majú spoločné používanie slov, ktoré uisťujú partnera o našej láske. Vždy, keď čítate knihu o láske, alebo počujete niekoho hovoriť, poznačte si slová uistenia, ktoré nájdete. Časom zozbierate dlhý zoznam slov, ktoré môžete použiť pri komunikovaní lásky svojmu partnerovi. Môžete tiež vyskúšať nepriame slová uistenia t.j. povedať pozitívne veci o partnerovi aj v jeho neprítomnosti. Vášmu partnerovi sa to nakoniec dostane do uší a ocení vašu lásku.

Hovorte pozitívne veci o vašom partnerovi druhým ľuďom aj v jeho prítomnosti. Môžete slová uistenia aj napísať. Ak vás verejne pochvália za niečo, nezabudnite pripísať zásluhy aj vášmu partnerovi.

Ak sú slová uistenia jazykom lásky vášho partnera:

Stále si pripomínajte: Slová sú dôležité!

Napíšte ľúbostný list.

Dajte si cieľ: po dobu jedného mesiaca budete svojmu partnerovi venovať každý deň jeden odlišný kompliment.

Jazyk lásky číslo 2: pozornosť

Ústrednou črtou pozornosti je byť spolu. Nemyslí sa tým len telesnú blízkosť, ale hlavne byť spolu so sústredenou pozornosťou. Čas strávený spolu tak, aby bol zameraný na to, že partneri spolu trávia čas v spoločnej hre alebo pri spoločnej činnosti, je dôležitý tým, čo sa odohráva na emocionálnej úrovni.

Plnohodnotný rozhovor

Tak ako slová uistenia aj jazyk pozornosti má svoje dialekty. Jedným z najbežnejších je plnohodnotný rozhovor.

Pod plnohodnotným rozhovorom sa rozumie vzájomný, ničím nerušený dialóg, v ktorom si dvaja jednotlivci vymieňajú svoje zážitky, myšlienky, pocity a túžby v priateľskom duchu. Zameriava sa na to, čo počúvame. Vzťah vyžaduje, aby sme počúvali s úprimným záujmom pochopiť myšlienky, pocity a túžby toho druhého. Učiť sa počúvať môže byť rovnako obtiažne ako učiť sa cudzí jazyk.

No učiť sa musíme, ak chceme komunikovať lásku.

Stručný zoznam praktických tipov:

1. Udržujte so svojim partnerom zrakový kontakt, keď sa rozprávate.

2. Nerobte niečo iné, keď počúvate svojho partnera.

3. Načúvajte pocitom.

4. Všímajte si reč tela.

5. Potlačte nutkanie prerušovať.

Naučiť sa hovoriť

Plnohodnotný rozhovor nevyžaduje len počúvať s úprimným záujmom, ale tiež odhaliť sám seba.

Ak si manželka praje, aby manžel viac rozprával, znamená to, že dychtí po intimite. Aby cítila jeho lásku, musí sa jej manžel naučiť odhaľovať, čo je v ňom. Kým on nezačne hovoriť o svojich pocitoch a myšlienkach nebude jej nádrž lásky plná.

Nie všetci sme prerušili kontakt so svojimi pocitmi, no keď o nich máme hovoriť, všetci sme ovplyvnení svojou osobnosťou. Spozoroval som dva typy osobnosti. Prvý nazývam Mŕtve more.

Mŕtve more nikam neodteká, prijíma no nedáva. Tento typ osobnosti počas dňa prijme veľa, zážitkov, emócií a myšlienok. Títo ľudia majú veľký zásobník kde tieto informácie ukladajú a vôbec o nich nemusia hovoriť.

Druhým extrémom je Žblnkotajúci potôčik. Táto osobnosť je charakteristická tým, že čokoľvek do nej vstúpi bránou zraku alebo sluchu, vyjde von bránou jazyka. Často sa stane, že Mŕtve more si vezme Žblnkotajúci potôčik, lebo obom je spoločnosť toho druhého veľmi príjemná. Časom však sa Žblnkotajúci potôčik zobudí a povie si, že svojho partnera vlastne vôbec nepozná. A Mŕtve more si tiež povie, že pozná uvravenú partnerku veľmi dobre, len by bolo fajn, keby toľko nehovorila.

Dobrá správa je, že Mŕtve more sa môže naučiť rozprávať, a Žblnkotajúci potôčik sa môže naučiť počúvať. Naša osobnosť nás ovplyvňuje, ale neovláda.

Jedným spôsobom, ako sa naučiť novým zvykom, je každý deň si vyhradiť čas na vzájomný rozhovor, pričom každý z vás povie o troch veciach, ktoré sa vám v ten deň stali a aký ste z nich mali pocit. Ja to volám minimálna požiadavka dňa pre zdravé manželstvo. Ak začnete s týmto každodenným minimom o pár týždňov možno zistíte, že plnohodnotný rozhovor medzi vami plynie slobodnejšie.

Plnohodnotné aktivity

Plnohodnotné aktivity môžu zahŕňať hocičo, o čo sa jeden z vás alebo obaja zaujímate. Dôraz nie je na tom, čo robíte, cieľom je prežiť niečo spolu a cítiť spolupatričnosť. Jedným z vedľajších produktov plnohodnotných aktivít je, že vytvárajú akúsi pamäťovú banku, z ktorej môžete vyberať spomienky počas nadchádzajúcich rokov.

Ak je jazykom lásky vášho partnera pozornosť:

1. Vyberte sa na prechádzku po miestach, kde váš partner vyrastal. Pýtajte sa na jeho detstvo.

2. Pozvite partnera na obed.

3. Požiadajte partnera o zoznam piatich činností, ktoré by rád robil s vami.

4. Zamyslite sa nad tým, ktoré činnosti robí váš partner rád, no vás veľmi nezaujímajú.

Jazyk lásky č.3: prijímanie darov

Darček je niečo, čo môžete držať v ruke a povedať, že niekto na vás myslel. Keď dávate niekomu dar, musíte na neho myslieť. A ten dar je symbolom vašej myšlienky. Nezáleží na tom, či to stojí peniaze. Dôležité je to, že ste na neho mysleli. Ráta sa aj myšlienka na obdarovaného aj láska prejavená darčekom. Pre človeka, pre ktorého primárnym jazykom lásky je prijímanie darov, cena daru nebude až taká rozhodujúca, iba ak by hodnota darčeka bola úplne v nesúlade s vašimi možnosťami.

Dary a peniaze

Ak sa chcete stať dobrým darcom darčekov, možno budete musieť prehodnotiť svoj postoj k peniazom. Každý má svoje osobné vnímanie roly peňazí a máme rozdielne emócie v súvise s ich míňaním. Niektorí z nás majú sklon míňať, vtedy majú zo seba dobrý pocit. Iní majú tendenciu šetriť a investovať.

Ak radi míňate, nebude pre vás problém kúpiť darček pre vášho partnera. No ak ste šetrič budete prežívať emocionálny odpor k myšlienke minúť peniaze, ako prejav lásky. Ak pochopíte, že primárnou rečou lásky vášho partnera je prijímanie darov, potom hádam pochopíte, že najlepšou investíciou je kúpa darčeka. Investujete do svojho vzťahu a napĺňate citovú nádrž lásky vášho partnera. A s plnou nádržou lásky vám bude takisto emocionálnu lásku opätovať, a to v jazyku, ktorému rozumiete vy.

Dar seba samého

Dar seba samého alebo dar prítomnosti znamená byť nablízku, keď vás partner potrebuje. Dar seba samého hovorí hlasno k ľuďom, ktorých primárnym jazykom lásky je prijímanie darov.

Ak je jazykom lásky vášho partnera prijímanie darov

1. Skúste darčekovú šou. Ráno partnerke nechajte na stole čokoládu, naobed jej nechajte doručiť kyticu kvetov, večer jej darujte šaty.

2. Objavte čaro ručne vyrobených originálov. Darček sami vyrobte.

3. Jeden týždeň dávajte denne svojmu partnerovi darčeky.

Jazyk lásky č.4: skutky služby

Slúžte si navzájom v láske. To znamená vykonávajte službu jeden pre druhého ako prejav vašej lásky. Nie z povinnosti, strachu, odporu, pod manipuláciou ….to je služba bez lásky. Vtedy je slúžiaci rohožkou nie milujúcim. Žiaden človek by nemal byť redukovaný na rohožku. Láska hovorí príliš ťa milujem na to, aby som ti dovolila, aby si takto so mnou zaobchádzal. Nie je to dobré ani pre teba ani pre mňa.

Prekonať stereotypy:

Naučiť sa jazyk skutkov lásky často vyžaduje, aby niektorí z nás prehodnotili kultúrne stereotypy rolí manžela a manželky. Na to aby sme lásku dokázali prejaviť účinnejšie musíme byť ochotní prehodnocovať a meniť stereotypy.

Ak sú jazykom lásky vášho partnera skutky služby:

1. Spravte si zoznam požiadaviek, ktoré mal váš partner na vás za posledný mesiac, každý týždeň si vyberte jednu a splňte ju ako prejav lásky.

2. Napíšte partnerovi ľúbostný lístok, v ktorom mu sľúbite, že každý tretí deň pre neho niečo urobíte.

3. Poproste deti, aby vám pomohli urobiť nejaký skutok lásky pre ocka alebo mamu.

Jazyk lásky č.5: fyzický dotyk

Fyzický dotyk je mocným nástrojom komunikácie lásky. Pre niektorých ľudí je fyzický dotyk primárnym jazykom lásky. Bez neho sa cítia nemilovaní. S ním je ich nádrž lásky plná a prežívajú bezpečie lásky svojho partnera.

Fyzický dotyk môže lásku tvoriť aj boriť. Môže komunikovať lásku aj nenávisť. Facka má neblahý vplyv na ktorékoľvek dieťa, no je doslova ničivá pre dieťa, ktorého primárnym jazykom lásky je dotyk.

Dotyky lásky môžu byť explicitné a vyžadovať vašu plnú pozornosť ako napríklad masáž chrbta, na druhej strane môžu byť dotyky implicitné a vyžadovať len malý moment ako napríklad, keď položíte ruku na jeho plece.

Explicitné dotyky vyžadujú viac času, nielen čo sa týka vlastného dotýkania ale aj v rozvíjaní vášho porozumenia, ako týmto spôsobom vášmu partnerovi komunikovať lásku. Ak vášmu partnerovi výrazne komunikuje lásku masáž chrbta, potom čas, energia a peniaze, ktoré strávite pri učení sa byť dobrým masérom či masérkou budú veľmi dobre investované.

Ak je primárnym dialektom vášho partnera sexuálny styk, potom čítanie a diskutovanie o umení milovania výrazne posunie dopredu aj vaše schopnosti vyjadrovať lásku.

Implicitné dotyky vyžadujú málo času ale viac rozmýšľania obzvlášť ak fyzický dotyk nie je vaším primárnym jazykom lásky. Sedenie pri sebe pri pozeraní televízie, letmý dotyk pri prechádzaní okolo partnera, nežný bozk či objatie pri prichádzaní či odchode z domova veľmi jasne a intenzívne komunikuje vašu lásku vášmu partnerovi.

Telo je na dotýkanie

Všetko čo som, prebýva v mojom tele. Dotýkať sa môjho tela znamená dotýkať sa mňa. Vzdialiť sa od môjho tela znamená vzdialiť sa odo mňa emocionálne.

Kríza a fyzický dotyk

V čase kríz a skúšok je objatie takmer inštinktívne. Prečo? Pretože fyzický dotyk je mocným komunikátorom lásky. Životné skúšky predstavujú jedinečnú príležitosť prejaviť lásku. Vaše nežné objatie si partner bude pamätať ešte dlho po tom, čo kríza pominula.

Ak je primárnym jazykom lásky vášho partnera fyzický dotyk

1. Chyťte vášho partnera za ruky napríklad vtedy, keď vystúpite z auta a idete do obchodu.

2. Keď sa váš partner vracia domov vyjdite mu naproti k dverám skôr ako zvyčajne a pevne ho objímte.

3. Začnite sex tým, že svojmu partnerovi dáte masáž nôh.

Jazyk lásky č.6: Objavte lásku, ktorá pretrvá

Ak má byť citová nádrž lásky vášho partnera stále plná, je nevyhnutné aby ste zistili, aký je jeho primárny jazyk lásky. Dôležité je ale tiež vedieť, aký je váš primárny jazyk lásky. Čí sú to slová uistenia, pozornosť, prijímanie darov, skutky služby alebo fyzický dotyk. Tri spôsoby ako zistiť svoj primárny jazyk lásky.

1. Čo vás najviac zraňuje? Váš jazyk lásky je pravdepodobne opak toho, čo vás najviac zraňuje.

2. O čo ste najviac žiadali svojho partnera? To o čo ste partnera najčastejšie žiadali, je to, čo spôsobuje, že sa cítite byť najviac milovaný.

3. Ako najčastejšie prejavujete lásku svojmu partnerovi? To, ako prejavujete lásku svojmu partnerovi, môže naznačovať, čo by ste radi prijímali ako prejav lásky.

Láska je rozhodnutie

Ako môžeme hovoriť jazykom lásky toho druhého, keď sme zranení, nahnevaní alebo znechutení z predchádzajúcich zranení?

Sme stvorenia, ktoré majú možnosť voľby, a tým aj možnosť urobiť zlé rozhodnutie, čo sa každému z nás v živote podarilo. Na tieto svoje rozhodnutia nie sme hrdí, aj keď v danom okamihu sme si mysleli, že to je v poriadku. Zlé rozhodnutia v minulosti neznamenajú, že ich budeme robiť aj v budúcnosti. Stačí povedať: Je mi to ľúto. Viem, že som ťa zranil, ale nabudúce sa budem snažiť konať lepšie. Chcem ťa milovať v tvojom jazyku lásky, chcem napĺňať tvoje potreby. Láska nevymazáva minulosť, ale mení v lepšie budúcnosť. Ak sa rozhodneme aktívne vyjadrovať lásku v primárnom jazyku lásky nášho partnera, vytvárame emocionálnu klímu, v ktorej sa dokážeme vyrovnať so zlyhaním alebo konfliktmi minulosti. Zároveň vieme obaja venovať tvorivú energiu na mnohé užitočné projekty nášho manželstva.

Láska je rozhodnutie, konať daným spôsobom pre dobro toho druhého. Ak tak spravíme, nádrž lásky partnera bude naplnená a on sa pravdepodobne na oplátku rozhodne prehovoriť vašim jazykom lásky a vaše emócie sa vám vrátia ... Láska je rozhodnutie. A hociktorý z dvoch partnerov môže tento proces začať už dnes.

Láska premieňa

Láska nie je našou jedinou emocionálnou potrebou. Patrí sem aj potreba bezpečia, sebahodnoty a významu. No všetky ich prepája láska.

Ak cítim, že ma partnerka miluje, môžem sa uvoľniť. Dokážem čeliť mnohým neistotám a v mojom živote sa cítim bezpečne, keď ma moja partnerka miluje. V bezpečnom náručí lásky môžu manželia bez odsudzovania diskutovať o svojich rozdielnostiach, môžu riešiť konflikty a naučiť sa žiť v harmónii. Objavujeme, ako zo seba navzájom môžeme vyťažiť to najlepšie. Toto sú odmeny, ktoré poskytuje láska.