Aktivity 2021

Zoznam preverených skríningových mamografických pracovísk (MZ SR) →

Pacientske organizácie podporujú mamografický skríning

Ružová stužka n.f. spoločne s OZ Amazonky vykonávajú dlhodobo vzdelávanie verejnosti o prevencii rakoviny prsníka správnou životosprávou, športom, samovyšetrením prsníkov a včasným zistením onkologického ochorenia účasťou na mamografickom skríningovom programe.

Výuka samovyšetrenia sa vykonáva na fantómoch prsníka je spojená s odovzdaním vzdelávacích tlačovín. Mnohé z akcií sú vykonávané v súlade s  celoeurópskymi akciami pod vedením Europa Donna, celoeurópskej únie onkopacientiek v intenciách Breast Health Day, Deň pre zdravie prsníkov. Tento rok bol v znamení osláv začiatku mamografického skríningu na Slovensku.

Prebiehali početné vzdelávacie prednášky pre verejnosť live aj online, virtuálny Beh pre zdravé prsia, Podpor športom BHD aj ty!, výstavy onkopacientiek survivors v Preventívnom centre OÚSA, ako i v Galérii X spojené so vzdelávaním účastníčok. Priebežne boli odovzdávané aj pripravované do tlače ďalšie vzdelávacie materiály na podporu mamografického skriningu. Akcie boli podporené aj médiami. Viac informácií na www.ruzovastuzka.sk

BHD 2021 Slovakia local activities

Január

 • Vzdelávanie žien - návštevníčok Galérie X v Bratislave, Zámočnícka ulica 5, o prevencii rakoviny prsníka, správnej životospráve, mamografickom skríningu a mamografii spojené s nácvikom samovyšetrenia prsníka na modeloch a odovzdaním vzdelávacích materiálov, akcia stále trvá
 • Virtuálna Galéria umelcov so životnou skúsenosťou s onkologickým ochorením: Výstava fotografií Anny Držíkovej
 • Metastatická rakovina prsníka - brožúrka pre pacientky s metastatickou rakovinou preložená Dr. S. Bošiakovou
 • 15.1-30.5.: 1. kolo BHD športovej virtuálnej súťaže Pod cvičiť pre svoje zdravie a podpor športovou aktivitou BHD aj ty

Február

 • Virtuálna Galéria umelcov so životnou skúsenosťou s onkologickým ochorením - Ivan Mariányi: výstava fotografií

Marec:

 • Príprava tlačovín pre vzdelávanie verejnosti

Apríl

Máj

 • 7.5.-7.10.: online súťaž Pochúťky z Maruškinej kuchyne
 • 18.5.: podporujeme Memorandum pacientskych organizácií
 • Projekt Dell nadácie Pontis: príprava a podanie

Jún

 • Galéria X - výstava Branislava Gajdoša: Dizajn 1995-2020 pri príležitosti jeho životného jubilea. Výstava bola spojená so vzdelávaním verejnosti a nácvikom samovyšetrenia prsníkov na fantóme
 • 10.-11.6.: informovanie rádiológov z mamodiagnostických a skríningových pracovísk na konferencii v Trenčianskych Tepliciach o podstate a význame spolupráce zdravotníkov a pacientskych organizácii v rámci projektu Nadácie Pontis firmy Dell
 • 20.6.-27.6.: Beh pre zdravé prsia - BHD (Breast Health Day) akcia pacientskych organizácií Europa Donna Slovakia, Amazonky a Onkomamky k 15. októbru 2021 zastrešená NOI (Národný Onkologický Inštitút), 20.6. slávnostné otvorenie pre verejnosť na Železnej studienke a ďalšie dni online - virtuálny beh
 • 23.6.: ocenenie preverených skríningových mamografických pracovísk v predvečer Rádiologického kongresu v Trnave – oceňujú Amazonky a R.S. n.f. soškou Amazonky, tlačová konferencia vyzdvihujúca skríning a upozorňujúca verejnosť na skríningové mamografické pracoviská v Trnave, aktivita zastrešená NOI spolu s akciou Poď na mamografiu, ja som už bola…, informovanie verejnosti, súčasť projektu Nadácie Pontis firmy Dell
 • 24.-25.6.: propagácia práce Ružová stužka n.f. a spolupráce pacientskych organizácii s rádiológmi na pôde Rádiologického kongresu v Trnave v rámci Projektu Nadácie Pontis firmy Dell

Október

Pink October 2021/ Breast Health Day

podporné akcie organizované Pracovnou skupinou pre skríning rakoviny prsníka, skríningovými mamografickými centrami, NOI a pacientskymi organizáciami: Amazonky, Europa Donna, Ružová Stužka, Liga Proti Rakovine, Nie Rakovine

Bratislava

 • Počas celého októbra - každý týždeň  komplexné edukačné prednášky pre študentov Lekárskej fakulty UK aj s medzinárodným dosahom, cielená prezentácia významu medzinárodnej aktivity Breast Health Day nad rámec štandardného výučbového obsahu aj vyšším ročníkom zahraničných študentov medicíny (2. Rádiologická kliniky LF UK a OÚSA)
 • 5.10.- Galéria X,  „Sme úžasní 8“- vernisáž obrazových diel,  výuka samovyšetrenia prsníkov a rozdávanie vzdelávacích materiálov pre účastníčky (Ružová Stužka a Europa Donna)
 • 13.10.- Tlačová konferencia na tému Breast health Day  v Primaciálnom paláci, prezentácia poslania BHD, významu prevencie a včasnej diagnostiky, výsledkov skríningových mamografických vyšetrení v SR za rok 2020, úloha zdravotných poisťovní - tlačová správa, medializácia BHD (Ružová stužka, Europa Donna, Amazonky a NOI)
 • 15.10.- Prezidentský palác, Magistrát mesta Bratislava, Riaditeľstvo VšZP – rozsvietenie budov na ružovo
 • 18.10. – Dámsky klub RTVS – hosť riaditeľka NOI - vstup do relácie s témou prevencia rakoviny prsníka a mamografický skríning
 • Október – promovideo z aktivít BHD 2021 s motivačným plagátom do čakární preverených skríningových  mamografických pracovísk (Ružová stužka, Europa Donna Slovakia, nadácia Pontis, firmy Dell, Kärcher)

Trnava

 • 8.10. – prednáška odborníkov na tému Prevencia rakoviny prsníka, BHD (Fakultná nemocnica TT)
 • 15.10-21.10- Radnica na Hlavnej ulici v Trnave – rozsvietenie budovy na ružovo 
 • 21.10.- Európsky deň pre zdravé prsia- verejno-vzdelávacie podujatie o prevencii rakoviny prsníka, správnom životnom štýle, životospráve, mamologickej starostlivosti a mamodiagnostike (Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce v spolupráci s mestom Trnava, Europa Donna, Ružová stužka, NOI)
 • 7.11. – Podcast skríningové mamografické pracovisko Fakultná nemocnica Trnava
 • V priebehu októbra - Slávnostné uvedenie nového mamografického pracoviska na preverenom skríningovom mamografickom pracovisku MRI s.r.o. v Trnave

Banská Bystrica, Zvolen

Mammacentrum sv. Agáty Banská Bystrica aktivity počas celého októbra:

 • Aktivity k lepšej informovanosti žien o dôležitosti pravidelných  preventívnych mamografických vyšetrení
 • Natáčanie videa na pracovisku Mammacentrum s Jankou Hospodárovou  o jej prvom mamografickom vyšetrení a rozhovor s primárom Rádiologického oddelenia
 • Počas celého mesiaca budú rozdávané odznaky SOM ZA PREVENCIU všetkým našim pacientkam
 • Spolupráca s lokálnymi športovcami a umelcami, ktorí podporia Ružový október: FS Mladosť, malé baletky, Tanečná škola Zuzana Niščákovej, fitneska Neli Novodomská
 • Organizovaná prednáška o dôležitosti prevencie Gymnázium Zvolen
 • Rozhovor primára Rádiologického oddelenia v banskobystrickom rádiu BBFM o mýtoch mamografie
 • Rozhovor s riaditeľkou Mammacentra a pacientkou v rádiu LUMEN
 • V rámci celej siete ProCare a Svet zdravia budú distribuované letáčiky o Mýtoch mamografie - odbúravanie predsudkov o tomto vyšetrení, povzbudzovanie pacientiek k absolvovaniu mamografie

15.10.

 • Informačný stánok v Európe SC - povzbudzovanie žien, aby sa nebáli mamografie, odbúravanie mýtov z mamografie
 • Všetci zamestnanci prídu do práce v ružovom - tričká pre zamestnancov od zamestnávateľa.
 • Teleráno - povzbudzovanie žien, aby sa nebáli mamografie, odbúravanie mýtov z mamografie.
 • Hodinová veža v Banskej Bystrici, Stará radnica vo Zvolene – rozsvietenie budov na ružovo

Trenčín

Fakulta zdravotníctva TnUAD, Rádiologická klinika, s.r.o. organizujú:

 • 12.10. – 13.10. - rozdávanie ružových stužiek na pôde Trenčianskej univerzity
 • 14.10.- organizovaná prednáška zameraná na dôležitosť skríningu ako prevencie karcinómu prsníka, spojená s prezentáciou modelov pre výučbu samovyšetrovania prsníkov a prevenciu onkologických ochorení
 • 14.10. – Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity – rozsvietenie budovy na ružovo
 • 14.10. - 16.10.2021 prezentácia videoprojekcií z úspešne realizovaného projektu: „Prevencia karcinómu prsníka: The Best for the Breast“ vo vstupnej hale Fakulty zdravotníctva a rektorátu Trenčianskej univerzity

Ružomberok

 • 13.10.- Edukačno-informačné promo ÚVN Ružomberok na tému „ Zdravé prsia“ – medializácia aktivity v lokálnych médiách
 • 15.10.- Mestský úrad na nám. Andreja Hlinku – rozsvietenie budovy na ružovo

Prešov

 • 15.10.-  Hlavné dominanty mesta Prešov – rozsvietenie budov na ružovo

Ďalšie aktivity pacientskych organizácií:

Aliancia Nie Rakovine:

 • Onko Tour po Slovensku „Najprv SAMO potom MAMO“- edukácia o potrebe skríningovom vyšetrení prsníkov, sprievodné vzdelávacie aktivity, distribúcia osvetových materiálov

Liga Proti Rakovine:

 • 1.10. - Teleráno – prvá informácia o Pink oktober v rámci viacročnej spolupráce so spoločnosťou Lindex, kt. počas celého mesiaca vo svojich predajniach naprieč SR distribuuje informačné materiály k samovyšetrovaniu prsníkov
 • 21.10. -  vo vstupných priestoroch nemocníc v BA, MT a KE rozsev informačných materiálov  k samovyšetrovaniu prsníkov, prevencii a mamografickým skríningom

Plán činnosti na rok 2021

1. počas koronakrízy organizovať cez internet virtuálne akcie:
- Virtuálny beh pre zdravé prsia, 5. ročník,
- Podpor športom BHD aj ty, 2. ročník: individuálny pravidelný šport spojený so vzdelávaním
verejnosti online
- Virtuálna galéria umelcov-survivors a ich rodinných príslušníkov na stránke www.ruzovastuzka.sk

2. podpora rozvoja mamografického skríningu na Slovensku:
- tlačová konferencia NOI o skríningu spolu s pacientskymi organizáciami Amazonky, ED
Slovensko, LPR, NIE rakovine a iné

3. vzdelávanie verejnosti:
- kampaň Poď na mamografiu, ja som už bola
- prednášky
- vzdelávanie o skríningu a iné
- rozšíriť vzdelávaciu kampaň na virtuálnej úrovni cez internet

4. vytvoriť novú časť stránky www.ruzovastuzka.sk o skríningu pre verejnosť, pre odbornú verejnosť a iné, ponúknuť túto zostavu iným stránkam

5. Maruškine pochúťky: pripraviť do tlače spolu s inými tlačovými materiálmi

6. Výstavy diel umelcov-survivors v Galérii X spolu so vzdelávaním verejnosti o prevencii a samovyšetrení

7. Pripraviť deň BHD 15. októbra 2021, akcie k nemu a účasť na aktivitách Europa Donna International