Akcie roku 2023

Plán činnosti Europa Donna Slovakia

Europa Dona E-News Highlights, May - August 2023 (EN)

Akcie

  1. Breast Health Day 2023
  2. Beh pre zdravé prsia 20. máj 2023
  3. Výstavy diel onkopacientiek survivors spojené so vzdelávaním verejnosti o prevencii rakoviny prsníkov, správnej životospráve a samo vyšetrenia prsníkov na fantóme.
  4. Vedecká konferencia Štatistický audit mamografického skríningu spojený s tlačovou konferenciou. Sept. 2023
  5. Poď na mamografiu, ja som už bola....ocenenie preverených skríningových pracovísk na Slovensku

Events

  1. Breast Health Day 2023
  2. Health breasts run May 20, 2023
  3. Exhibitions of breast cancer survivors associated with public education about breast cancer prevention, proper lifestyle and breast self-examination on a phantom.
  4. Conference Statistical audit of mammographic screening, press conference. September 2023
  5. Come and have a mammogram, I've already been .... award of verified screening mammographic centers.