Cart

sobota, 15. október 2016

Breast Health Day 2016

Dňa 15. októbra 2016 sa v Primaciálnom paláci v Bratislave konali pod záštitou Europa Donna Slovakia prezentácie dobrovoľníckych organizácií a pútavé prednášky pri príležitosti Breast Health Day - Deň pre zdravie prsníkov

Tomuto významnému celoeurópskemu dňu predchádzali nasledujúce aktivity:

Vernisáž 63. výstavy umeleckých diel pod názvom Umenie, ktoré lieči a účasť na živom vysielani relácie Dámsky klub.

 

 

sobota, 15. október 2016
Dňa 15. októbra celoeurópska koalícia Europa Donna (európska koalícia zaoberajúca sa onkologickými ochoreniami prsníka, nezisková organizácia), usporiadala celoeurópsku kampaň Deň venovaný zdraviu prsníkov - Brast Health Day. Na Slovensku sme ju usporiadali v Primaciálnom paláci v Bratislave. Celé podujatie bolo zastrešené kanceláriou WHO SR a primátorom mesta Bratislavy. Konferenciérka p. Nora Beňačková a prim. MUDr. Alena Kállayová privítali prítomných v Justiho sále a na nádvorí sv. Juraja v Primaciálnom paláci.
Podujatie otvorila MUDr. Darina Sedláková, riaditeľka kancelárie WHO Slovenskej republiku.
Prednášku Mamografický skríning v Čechách - Výsledky práce predniesla zakladateľka mamografického skríningu v Čechách prim. MUDr. Miroslava Skovajsová, PhD. Vyzdvihla vplyv mamografického skríningu na zníženie úmrtnosti a záchyt včasných štádií rakoviny prsníka, kedy je vyššia šanca vyliečenia ako pri záchyte v neskorých štádiách.
Doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc., h.Prof. nás prednáškou Včasná diagnostika karcinómu prsníka na Slovensku dnes a SEMADI (Sekcia mammárnej diagnostiky Slovenskej rádiologickej spoločnosti SLS) oboznámila so situáciou na Slovensku, kde doteraz nemáme mamografický skríning a ženy málo využívajú preventívne mamografické vyšetrenia (asi len na 20%). Preto sa u nás úmrtnosť na rakovinu prsníka len málo znižuje a rakovina je zisťovaná prevažne v neskorších štádiách.
Pani Eva Knapp, riaditeľka Aliance žen s rakovinou prsu v Čechách referovala o práci a úspechoch tejto organizácie. Aj jej zásluhou navštevujú české ženy skríningové mamografické vyšetrenia v omnoho väčšej miere (68% žien sa zúčastňuje preventívnych vyšetrení). A aj preto sa v Čechách výrazne znížila úmrtnosť na rakovinu prsníka. Prednášky boli v tom istom čase premietané na nádvorí sv. Juraja, kde účastníci BHD mohli tiež participovať na prednáškach. Zároveň s prednáškami na nádvorí sv. Juraja prebiehali prezentácie organizácií, ako aj bezplatné konzultácie.
Nordic Walking učila záujemcov p. Daniela Panáková Bedeker zdravia prezentovala Mgr. Ivet Mandžárová Liga proti rakovine sa zúčastnila takisto v rámci týždňa boja proti rakovine čipky prezentovali členky čipkárskeho klubu Babka Ligy proti rakovine OZ Liga zdravia Slovensko - p. Vilma Houbová prezentovala produkty podporujúce zdravú životosprávu
Sharmant - mobilný salón krásy - ukázal ženám, že môžu byť krásne aj iným spôsobom - p. Marta Gejdošová potraviny a produkty pre zdravie Motýlik - p. Vašková Mentor - p. Černajová vysvetľovala plusy a mínusy silikónových implantátov ukážka samovyšetrenia prsníkov na modeli a vzdelávanie verejnosti Mgr. Kállayová a Ing. Kozáková (Ružová stužka n.f.)
bezplatné poradenstvo verejnosti poskytla aj genetická poradňa Oddelenia genetiky OUSA, MUDr. Záhradná, Mgr. Šebest psychologickú poradňu viedla a bezplatne konzultovala Mgr. Alakšová a Mgr. Schmidtmeyerová poradňa zdravej životosprávy - Ing. Lokajová (Ružová stužka n.f.) organizáciu Amazonky o.z. spolu so svojou knihu Rok amazonky prezentovala Mgr. Eva Bacigálová
MVDr. Markéta Derdáková, PhD., oboznámila prítomných o aktivitách OZ Amazonky. Prim. MUDr. Alena Kállayová informovala prítomných o aktivitách Ružovej stužky, n.f., vstupe do koalície Europa Donna (európska koalícia zaoberajúca sa onkologickými ochoreniami prsníka, nezisková organizácia) a následných akciách pod záštitou tejto organizácie - vrátane účasti na celoeurópskej kampani Breast Health Day.
Milým momentom celej akcie bol krst knihy Imunita doc. Márie Ridzoňovej-Ferenčuhovej, PhD., ktorá sa stretla s veľkým záujmom verejnosti.
Autorka doc. Mária Ridzoňová-Ferenčuhová, PhD. a Ing. Mária Lokajová, známa poradkyňa v oblasti zdravej výživy.
Ing. Terézia Vitková, vedúca čipkárskeho krúžku Babka, vysvetľuje, ako čipkovanie pomáha ženám po operácii prsníka.
Kapela mladých hudobníkov NEONN (M. Bacigál, M. Husárová, A. Žáčik) spríjemnila atmosféru a pritiahla zvedavcov.
Prim. MUDr. Kállayová predniesla prítomným prednášku o tom, čo môžme pre seba urobiť v rámci predchádzania onkologickým ochoreniam. Na záver podujatia Mgr. Eva Bacigálová, autorka mnohých kníh, spolu s ostatnými vedúcimi poradní zhodnotili akciu a dali podnety pre nasledujúci Deň pre zdravie prsníkov, ktorý sa bude konať 15. októbra 2017.
Ukončenie podujatia vynikajúcou a ľudsky citlivou konferenciérkou p. Norou Beňačkovou pripomenulo slovenskej verejnosti, že je potrebné sa preventívne starať o svoje zdravie.
Za organizáciu podujatia a jeho hladký priebeh sa zaslúžili: Peter Bálik, Gabriela Vážna, Natália Lokajová, Ing. Zlatica Reptová, Ing. Mária Lokajová, Ing. Stanislava Fejfarová, Zdenka Saxová, Ing. Viera Gajdošová, Ing. Jana Báliková, Ing. arch. Beáta Kozáková, Mgr. Darina Kállayová, Mgr. Jaroslava Bušovská, MUDr. Alena Kállayová, Ing. Beáta Fillová. Patrí im veľká vďaka.