Cart

piatok, 31. december 2021

Katarína Olíková

Oceňujeme Katku Olíkovú za to, že svoje onkologické ochorenie poňala ako výzvu  na realizáciu svojich snov. Je zdrojom inšpiratívnej kreativity v umení a odvahu k tvorbe odovzdáva aj naďalej všetkým, ktorých jej dielo osloví a chcú poznať viac.

Ďakujeme, Katka!

Katarína ako mama trojročného syna si v roku 2015 vypočula od doktorov diagnózu:  zhubný karcinóm prsníka. Počas nasledujúcich dvoch rokov absolvovala zabezpečovaciu liečbu v podobe chemoterapii, biologickej a hormonálnej liečby a rádioterapie. Keď sa zdalo, že je vyliečená, prišla recidíva základného ochorenia a rakovina prsníka sa objavila po piatich rokoch v podobe metastáz na pečeni, pľúcach a kostiach. V roku 2020 začala nová liečba. S prognózou par mesiacov života sa vyrovnala prijatím a čas, ktorý jej ostal, vzala ako výzvu. Prvá rakovina jej otvorila dvere k novému svetu, pri tej druhej rakovine vstúpila. Začala prenášať na plátno emócie a maľovaním obrazov brnká na struny v duši svojej a aj tých ostatných. Jej obrazy sa prihovárajú jazykom, ktorý nepotrebuje byt prekladaný, pretože mu rozumie každý. Lásku, svetlo a teplo v podobe malieb, ktorých počet prevyšuje 2000, poslala do vyše 20 krajín sveta. Všetky dary, ktoré dostala, posúva ďalej. Okrem obrazov na platne vytvára rôzne drobnosti, záložky do kníh, náramky, prstene, magnetky, motivačné kartičky s vlastnými obrazmi a myšlienkami, usporadúva kurzy maľovania a napísala knihu, ktorá obsiahla cely jej svet. Kniha ma názov Krajina so žltým nebom. Krajina plna hlbokých poznaní, hrejivých obrazov a láskavých dotykov. Pretože, ako ona sama hovorí: Vždy, keď sa načiahneš a dotkneš srdca druhých, svet sa mení.

English

We appreciate Katka Olíková for turning cancer into a challenge and using it to realize her dreams. She is a source of inspiring creativity in art and she gives courage to create to everyone inspired by her work.

Thank you, Katka!

In 2015, Katarina, as a mother of a three-year-old son, was diagnosed by doctors with malignant breast cancer. During the following two years she underwent chemotherapy, biological and hormonal treatment and radiotherapy. When she seemed to be cured, the underlying disease recurred and the breast cancer appeared five years later in the form of metastases to the liver, lungs and bones. In 2020, a new treatment began. She coped with the prognosis of a few months to live by accepting and taking the time she had left as a challenge. The first cancer opened the door to a new world for her, the second cancer she entered. She began to put emotions on canvas and by painting pictures she strummed the strings in her soul and in the souls of others. Her paintings speak a language that does not need to be translated, because everyone understands it. She has sent her love, light and warmth in the form of paintings, which number more than 2000, to more than 20 countries of the world. All the gifts she has received, she passes on. In addition to paintings on canvas, she creates various trinkets, book covers, bracelets, rings, magnets, motivational cards with her own images and thoughts, organizes painting courses and has written a book that encompasses her whole world. The book is called The Land with the Yellow Sky. A land full of deep knowledge, warming images and kind touches. Because, as she herself says: Every time you reach out and touch the hearts of others, the world changes.

piatok, 31. december 2021